Методична робота в школі – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога. Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

  

   Діяльність педагогічного колективу спрямована на вирішення таких завдань: постійне підвищення наукового, фахового та методичного рівнів вчителя шляхом самоосвіти, впровадження інноваційних педагогічних технологій, формування професійної компетентності і творчої особистості сучасного педагога.

   Головною метою науково-методичної роботи з педагогічними кадрами є забезпечення непевного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

Цілі та завдання науково-методичної роботи – це параметри, що характеризують рівень знань, вмінь і навичок, особистих якостей педагогів, необхідність формування і вдосконалення яких зумовлені сучасними освітніми стандартами. Цілі визначаються як прогнозовані результати науково-методичної роботи.

Структура методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік є такою:

Методична рада у складі: В.Я. Пронюк – голова методичної ради; Н.В. Івасюк – заступник; С.В. Татарин, Н.І. Михайлинин, В.Ф. Сидорчик, М.В. Павлів – члени методичної ради.

Науково-методична рада школи здійснює постійну консультативну допомогу членам педагогічного колективу, налагоджує інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу в школі, забезпечує якісне проведення атестації педагогічних працівників школи.

В школі працюють такі методичні об’єднання; початкових класів – керівник М.В. Павлів, класних керівників – керівник – С.В. Татарин; творча група – керівник В.Ф. Сидорчик, психолого-педагогічний семінар – керівник – Н.І. Михайлинин. Голови науково-методичної ради, творчої групи, методичних об’єднань, школи молодого педагога, психолого-педагогічного семінару склали план роботи відповідно до річного плану.

Кожне методичне об’єднання працює за окремим планом, затвердженим на рік. Протягом навчального року передбачено чотири методичні засідання: два у першому семестрі і два у другому семестрі. Планом роботи передбачено звіти методичних об’єднань за проведену роботу перед педколективом школи.

В зв’язку з тим, що у школі працюють молоді спеціалісти, спланована робота Школи молодого спеціаліста. Наказом оформлено наставництво. Стажування закінчується підбиттям підсумків роботи спеціалістів наприкінці третього року роботи у рамках Місячника молодого вчителя.

Школа молодого педагога у складі: С.Я. Турик – вихователь дошкільної групи; М.І. Світик – вчитель географії; Г.Р. Карпів (Березна) – вихователь групи продовженого дня; Н.І. Михайлинин – Соціальний педагог. Керівник школи молодого вчителя Н.В. Івасюк. Наставником молодих педагогів є такі вчителі: для С.Я. Турик, Н.І. Михайлинин – наставник С.В. Татарин; М.І. Світик – наставник В.Ф. Сидорчик; Г.Р. Карпів – наставник М.В. Павлів.

Школа молодого педагога здійснює постійну консультативну допомогу молодим колегам з усіх питань навчально-виховного процесу. Планом роботи у квітні передбачено Тиждень молодого педагога.

   Планом роботи на 2014-2015 навчальний рік передбачено дві методичні декади: у листопаді "Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості учня", в лютому "Формування самоосвітньої компетентності учнів - один із чинників успішного навчання" та тиждень Початкового навчання у місяці грудні.

   Значна увага приділяється самоосвіті вчителів. Дане питання обговорюється на засіданнях методичнтх об'єднань вчителів школи. Учителі підвищують свою кваліфікацію відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації, регулярно звітують про проходження курсів на засіданнях методичних об'єднань.

   У школі діє система внутрішнього контролю та педагогічної діагностики за всіма основними напрямками навчально-виховного процесу. В практиці роботи протоколи перевірки класних журналів та протоколи перевірки учнівських зошитів. Періодично здійснюється моніторинг досягнень школярів, за допомогою якого ми можемо відстежити рейтинг успішності учнів. Це відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам, динаміка індивідуальних досягнень учнів за класами і предметами, за певний часовий період. Моніторинг допомагає вивчати систему роботи педагогічних працівників та стан викладання навчальних предметів. На основі моніторингу коригуємо зміст методичної роботи.

   Основна мета методичної роботи здійснювати індивідуальний підхід до кожного вчителя, підтримувати його творчість та прагнення до самореалізації.

Івасюк Наталія Василівна, заступник директора по навчальній роботі